Carlo «Muka» Ramirez Adelanto Seguro Patinai 7Un adelanto de el Seguro Patinai 7 , los dejamos con Carlo Muka Ramirez

[youtube]RQBnp-Np37M[/youtube]